دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت پست های گازی (GIS) 2021

دانلود پاورپوینت پست های گازی (GIS) 2021

دانلود پاورپوینت پست های گازی (GIS) 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت پست های گازی (GIS)

 

فلسفه وجودی پست های گازی
            gas insulation system        

تغییراتی که در زمینه ساختمان پست های فشار قوی و بزرگ شدن قدرت آنها در سالهای اخیر ایجاد شده است ،در اثر عوامل زیر می باشد که تقریباً به موازات هم بروز می نمایند این عوامل که سبب توسعه بیش از حد شبکه های فشار قوی در داخل شهرها ،یا حداقل به فواصل خیلی نزدیک به مناطق شهری و صنعتی می شوند ،عبارتند از:
 1.توسعه شهرها و مناطق اطراف آن
 2.ازدیاد منظم مصرف انرژی بوسیله مشترکین
 3.کاهش هزینه تلفات و انتقال انرژی ) به دلیل نزدیکی به مصرف کننده ها )


دانلود پاورپوینت پست های گازی (GIS) 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا