دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) 2021

دانلود جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) 2021

دانلود جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) 2021

لینک دانلود محصول

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) در قالب فایل pdf با شرح جزییات زیر در 93 صفحه بیان شده است:

1- مقدمه

2- محل سرریز

3- طراحی هیدورلیکی و سازه ای

4- سرریز اضطراری(Urgent Spillway)

5- سرریز روگذر (Overflow Spillway)

6- طراحی تاج سرریز

7- عرض تاج سرریز

8- محاسبه ضریب C سرریز در حالت کلی

9- اثر عمق جریان تقرب به سرریز

10- جدول : ضریب سرریز C برای سرریز روگذر بار آبی طرح

11- طول موثر سرریز

12- تاج سرریز کنترل شده

13- منحنی تاج سرریز آزاد

14- سرریز شوت (Chute Spillway)

15- کانال تقرب و ورودی سرریز

16- عرض شوت

17- سرعت و پروفیل سطح آب در شوت

18- روش گام استاندارد جهت محاسبه پروفیل آب شوت

19- نکاتی در طراحی شوت

20- دیوارهای جانبی شوت

21- ارتفاع آزاد دیوار شوت

22- منحنی های قائم در طول شدت

23- طراحی سرریز شوت با در نظر گرفتن پدیده کاویتاسیون

24- روش طراحی

25- سرریز جانبی (Side Spillway)

26- معادلات حاکم بر کانال سرریز جانبی

27- سرریز نیلوفری (Morning Glory Spillway)

28- بده عبوری از روی تاج

29- شکل پروفیل تاج سرریز

30- طراحی مجرا

31- سریز زیرگذر (Culvert Spillway)

32- سرریز سیفونی

33- سرریز پلکانی

34- رژيم‌هاي جريان

35- پيش بيني رژيم هاي جريان

36- هيدروليک رژيم جريان ريزشي:

37- جابجايي بين رژيم هاي فرعي جريان ريزشي

38- خصوصيات هيدروليکي جريان هاي ريزشي همراه با جهش هيدروليکي

39- استهلاک انرژي

40- خصوصيات هيدروليکي جريان هاي ريزشي بدون پرش هيدروليکي

41- ضريب اصطكاك در سرريزهاي پلكاني با رژيم جريان غير ريزشي

42- هيدروليک رژيم جريان غيرريزشي

43- الگوهاي اصلي جريان

44- سرريز مجرايي و تونلي

Image result for ‫انواع سرریزها‬‎

Image result for ‫انواع سرریزها‬‎

دانلود جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا