دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز 2021

دانلود بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز 2021

دانلود بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز 2021

لینک دانلود محصول

بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز

این محصول در قالب فایل word و در 427 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: (تعریف مساله

1-1تعریف کلی مساله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-3  اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن………………………………………………………………………………………. 16

1-4 اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع……………………………………………………………………………………………. 18

1-6   محدودیت هاوچهار چوب پروزه…………………………………………………………………………………………………………… 19

1-7 مقدمه و تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

فصل دوم: (كاووش در متون)

2-1طبقه بندی و مقدمه و اظهار بكر بودن متون…………………………………………………………………………………………. 26

2-2 بررسی مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-3 بررسی تزها و پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2 -4 بررسی كتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 140

فصل سوم: (روش تحقیق)

3-1- روش بكار گرفته شده و دلایل آن……………………………………………………………………………………………………. 141

3-2   دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بكار رفته…………………………………………………………………. 148

3- 3 تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی………………………………………………………………………………………….. 150

3- 4منطق سیستم تصمیم‌گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 152

3-4-1پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی……………………………………………………………………………………………. 152

3- 5 ارائه مباحث ضروری علمی………………………………………………………………………………………………………………… 154

3-6 سابقه و رژیم ترافیكی………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

3- 8 معیارهای محدود كننده فنی…………………………………………………………………………………………………………….. 155

3-  9معیارهای آزمایش و كنترل……………………………………………………………………………………………………………….. 155

3-10 مطالعات و تحلیل‌های تكمیلی………………………………………………………………………………………………………….. 156

3-  11تحكیم بستر علمی قضیه و بكارگیری سیستماتیك آن……………………………………………………………….. 156

3-  12 معیارهای ارزیابی  مقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی…………………………………………………. 157

3-12-1معیارهای ارزیابی و مقایسه……………………………………………………………………………………………………………. 157

3-13انواع خطوط با دال بتنی…………………………………………………………………………………………………………………….. 160

3-14  مدل ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

3-  15لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی……………………………………………………………… 161

3-  16لایه میانی : تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر…………………………………………………………………………………….. 166

فصل چهارم: (گردآوری اطلاعات)

4معرفی خطوط  با دال بتنی………………………………………………………………………………………………………………………. 170

4-1معرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

4-2خطوط بابالاست دربرابرخط بادال………………………………………………………………………………………………………… 171

4-1-1خط با بالاست…………………………………………………………………………………………………………………………………… 172

4-1-2خط با دال……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172

4-2طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست……………………………………………………………………………………. 174

4-3بلاكها یا تراورسهایی مدفون در بتن……………………………………………………………………………………………………… 176

4-4طراحی های روسازیهای خطوط با دال………………………………………………………………………………………………… 179

4-5توسعه كیفیت یكپارچگی سیستم……………………………………………………………………………………………………….. 181

4-6خط زوبلین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 190

4-7خط با بستر بتن آسفالتی……………………………………………………………………………………………………………………… 194

4-8دالهای پیش ساخته………………………………………………………………………………………………………………………………. 197

4-9-1خط با دال شینكانسن………………………………………………………………………………………………………………………. 198

4-9-2  خط با دال بوگل……………………………………………………………………………………………………………………………… 205

4-10دالهای یكپارچه و ابنیه فنی………………………………………………………………………………………………………………. 207

4-11ریل مدفون……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 210

4-11-1خصوصیات ریل مدفون………………………………………………………………………………………………………………….. 210

4-11-2ساخت خط ریل مدفون…………………………………………………………………………………………………………………. 211

4-11-3تجربیات اجرایی ریل مدفون…………………………………………………………………………………………………………. 215

4-11-4خط عرشه‌ای………………………………………………………………………………………………………………………………….. 217

4-13سازه های ریل با تكیه گاه پیوسته و مهار شده………………………………………………………………………………… 225

4-12-1خط كوكن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 225

4-12-2ریل قاشقی با تكیه گاه پیوسته…………………………………………………………………………………………………….. 229

4-12-3 ریلهای مهار شده در جان…………………………………………………………………………………………………………….. 230

4-13 EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن……………………………………………………………. 233

4-13-1معرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 233

4-13-2سازه های خط با دال بتنی با زیر اساس EPS………………………………………………………………………….. 234

4-13-3عملكرد استاتیكی…………………………………………………………………………………………………………………………… 235

4-13-4ایفای نقش دینامیكی……………………………………………………………………………………………………………………… 236

4-13-5كاربردها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 238

4-14خاصیت ارتجاعی خط………………………………………………………………………………………………………………………… 239

4-15مقتضیات سیستم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 240

4-15-1مقتضیات زیرسازی…………………………………………………………………………………………………………………………. 241

4-16-2مقتضیات خط با دال بتنی در تونلها……………………………………………………………………………………………… 245

4-16-3مقتضیات خط با دال بتنی روی پلها……………………………………………………………………………………………… 246

4-17تجربیات عمومی با سیستمهای خط با دال………………………………………………………………………………………. 249

4-18نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… 252

4-19 المانهای تشكیل‌دهنده خطوط با دال بتنی…………………………………………………………………………………….. 252

4-20ریل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 255

4-21پابند………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 256

4-22تراورس…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 256

4-23تكنیك های ساخت ، تولید……………………………………………………………………………………………………………….. 258

4-24انواع ساخت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 259

4-25نقاط تكیه گاهی مجزا ریل با تراورس ها…………………………………………………………………………………………… 260

4-25-1روش ساخت مدفون……………………………………………………………………………………………………………………….. 261

4-25-2روش ساخت رهدا………………………………………………………………………………………………………………………….. 261

4-25-3روش ساخت رهدا  در خاك ریزی و خاك برداری ها………………………………………………………………… 262

4-25-4روش ساخت رهدا  در تونل ها……………………………………………………………………………………………………… 263

4-25-5روش ساخت BERLIN… 265

4-25-6روش ساخت HEITKAMP…………………………………………………………………………………………………….. 261

4-25-7روش ساخت SBV………………………………………………………………………………………………………………………. 269

4-25-8روش ساخت ZÜBLIN…. 269

4-27ساخت تراورس های غیر مدفون……………………………………………………………………………………………………….. 271

4-27-1روش ساخت SATO…. 272

4-27-2نوع ساخت FFBS-ATS-SATO………………………………………………………………………………………….. 276

4-27-3نوع ساخت ATD…………………………………………………………………………………………………………………………. 276

4-27-4روش ساخت BTD………………………………………………………………………………………………………………………. 278

4-27-5روش ساخت . WALTER……………………………………………………………………………………………………….. 279

4-27-6روش ساخت GETRAC…………………………………………………………………………………………………………… 280

4-27-7نقاط تكیه گاهی گسسته ریل بدون تراورس ها………………………………………………………………………….. 282

4-28انواع ساخت سازه خط یكپارچه………………………………………………………………………………………………………… 282

4-28-1روش ساخت GRASS TRACK………………………………………………………………………………………….. 283

4-28-2روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK – MIEVES / LONGO……………………. 284

4-28-3روش ساخت FFC……………………………………………………………………………………………………………………….. 285

4-28-4روش ساخت BES……………………………………………………………………………………………………………………….. 286

4-28-5روش ساخت BTE………………………………………………………………………………………………………………………. 287

4-29انواع ساخت پیش ساخته…………………………………………………………………………………………………………………… 288

4-30تكیه گاه ریل پیوسته………………………………………………………………………………………………………………………….. 289

4-30-1روش ساخت INFUNDO………………………………………………………………………………………………………… 289

4-31خطوط با پابند های گیره ای……………………………………………………………………………………………………………… 291

4-31-1روش ساخت  SFF………………………………………………………………………………………………………………………. 291

4-31-2روش ساخت  SAARGUMMI…………………………………………………………………………………………….. 292

4-32پیشرفت های دیگر……………………………………………………………………………………………………………………………… 292

4-33خطوط دارای تراورسهای قابی……………………………………………………………………………………………………………. 293

4-34خطوط نردبانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 297

4-35نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 298

 

فصل پنجم: (نتیجه گیری)

5-1-تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 302

5-2- سیستم های قطار سبك (LRT)……………………………………………………………………………………………………. 302

5-3- مترو………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 303

5-4محیط زیست و حفظ آن در حمل و نقل شهری………………………………………………………………………………… 304

5-5- ویژگی های خطوط قطار شهری………………………………………………………………………………………………………. 306

5-5-1- ایمنی كامل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 307

5-5-2- حداقل تعمیرات……………………………………………………………………………………………………………………………. 307

5-5-3- زیبائی و پاكیزگی بستر خط و سهولت نظافت…………………………………………………………………………… 307

5-5-4- حداقل لرزش و سر و صدا 308

5-6- شرائط محیطی شهرستان تبریز………………………………………………………………………………………………………… 308

5-7پارامترهای مهم طراحی خطوط قطار شهری ……………………………………………………………………………………. 309

5-7-1 عرض خطوط …………………………………………………………………………………………………………………………………. 309

5-7-2 حداقل شعاع قوس افقی ………………………………………………………………………………………………………………. 310

5-7-3 قوسهای قائم Vertical curve …………………………………………………………………………………………………. 310

5-7-4 حداكثر شیب و فراز Max gradient……………………………………………………………………………………….. 310

5-7-5 فواصل محوری خطوط Centre to centre track………………………………………………………………… 310

5-7-6 دور خطوط Superelevation…………………………………………………………………………………………………… 311

5-7-7 سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 311

5-7-8 بار محوری Axle load………………………………………………………………………………………………………………… 312

5-7-9 شیب عرضی ریلها……………………………………………………………………………………………………………………………. 313

5-7-10 مشخصات ابعادی سكوها………………………………………………………………………………………………………………. 313

5-7-10-1- طول سكوها……………………………………………………………………………………………………………………………. 313

5-7-10-2- ارتفاع سكوها………………………………………………………………………………………………………………………….. 313

5-7-10-4-عرض سكوها……………………………………………………………………………………………………………………………. 314

5-11- اندازه قواره خطوط………………………………………………………………………………………………………………………….. 314

5-11-1- اندازه قواره خطوط در مسیر روباز Clearance gauge open…………………………………………. 314

5-11-2- اندازه قواره خطوط در مسیر تونل Clearance Gauge in Tonnel…………………………….. 315

5-12انواع تیپ خطوط قطار شهری…………………………………………………………………………………………………………… 315

5-12-1- خطوط شهری همسطح AT GRADE TRAK……………………………………………………………… 315

5-12-2- خطوط شهری زیرزمینی( مترو )   UNDER GROUND…………………………………………….. 316

5-12-3 خطوط شهری در ارتفاع ELEVATED TRACK…………………………………………………………… 316

5-12-4 خطوط با ترافیك مختلط MIXED TRAFFIC………………………………………………………………… 317

5-12-5خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT…………………………………………………………………………………….. 317

5-12-6- گزینه پیشنهادی خطوط قطار شهری تبریز……………………………………………………………………………… 318

5-13ساختمان خطوط قطار شهری……………………………………………………………………………………………………………. 319

5-13-3- نقش روسازی خطوط…………………………………………………………………………………………………………………. 320

5-13-4- شرح خطوط با بستر بالاستی Ballasted Track………………………………………………………………. 321

5-13-5- شرح خطوط با بستر مختلط بالاستی و بتنی…………………………………………………………………………… 321

5-13-6- شرح خطوط با بستر بتنی SLAB-TRACK…………………………………………………………………….. 321

5-13-7- تیپ های مختلف روسازی خطوط…………………………………………………………………………………………….. 322

5-13-7-1- خطوط با پانل های نردبانی روی بستر تراكم یافته زیرسازی……………………………………………… 322

5-13-7-2- خطوط با تراورس چوبی روی بستر بالاستی……………………………………………………………………….. 323

5-13-7-3- خطوط با تراورس بتنی روی بستر بالاستی…………………………………………………………………………. 324

5-13-7-4- خطوط با بستر بتنی………………………………………………………………………………………………………………. 326

5-14- ریل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 326

5-15- تراورس…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 332

5-15-1- تراورس چوبی……………………………………………………………………………………………………………………………… 333

5-15-2- تراورس فلزی………………………………………………………………………………………………………………………………. 334

5-15-3- تراورس بتنی………………………………………………………………………………………………………………………………. 335

5-16-سیستم اتصال ریل به تراورس (پابند ریل )……………………………………………………………………………………. 336

5-16-1پابند صلب……………………………………………………………………………………………………………………………………… 337

5-16-2- پابند ارتجاعی………………………………………………………………………………………………………………………………. 338

5-17- اتصال ریل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 340

5-18-جوشكاری ریلها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 341

5-19- میراكننده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 345

5-20- جذب انرژی ارتعاشی و صدا در خطوط بالاستی………………………………………………………………………….. 351

5- 21 سوزنها و نقش آنها……………………………………………………………………………………………………………………………. 353

5-22مقایسه فنی و اقتصادی خطوط با بستر بتنی و بالاستی…………………………………………………………………. 355

5-22-1- مزایا و معایب خطوط با بسترهای بتنی……………………………………………………………………………………. 357

5-22-2- مقایسه اقتصادی بسترهای بتنی و بالاستی……………………………………………………………………………… 359

5-23- استانداردهای حمل و نقل ریلی بین شهری………………………………………………………………………………….. 365

5-25- حداكثر سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 368

5-26- محاسبه مقطع ریل بر اساس بار محوری……………………………………………………………………………………….. 369

.5-27- حجم ترافیك سالیانه (تناژ بار و مسافر سالیانه )…………………………………………………………………………. 370

5-28-هزینه تهیه و تدارك ریل برای هر كیلومتر خط……………………………………………………………………………. 376

5-29تعریف و نقش تراورس در خط………………………………………………………………………………………………………….. 377

5-30- فواصل تراورس ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 387

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 392

معرفی موضوع به منظور تحقیقات بعدی……………………………………………………………………………………………………. 393

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 394

دانلود بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا