دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت معماری پسامدرن کتابخانه ها 2021

دانلود پاورپوینت معماری پسامدرن کتابخانه ها 2021

دانلود پاورپوینت معماری پسامدرن کتابخانه ها 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی جایگاه و تأثیر سمفونی رنگ و نور در معماری پسامدرن کتابخانه

چکیده

کتابخانه ها می توانند با تأثیر پذیری از نقش رنگ در معماری و استفاده از صفت های تغییر پذیر رنگ ها (فام، درخشندگی و پرمایگی) با توجه به اثرات روانشاختی آن ها به فضای کتابخانه ها معنای دیگری ببخشند.
جستجو در اسرار و عناصر معماری کهن، ما را معترف به گسست ناپذیری انسان، طبیعت و عرفان می سازد و چنین است که مردم و معماران کهن با رویکردهای سنجیده به طبیعت احترام گذاشته و آن را مورد مداقه قرار داده و خردمندانه با طبیعت زیسته و در معماری خود به کار گرفته اند و هر تماشاگری با گذر از کنار آن بی هیچ گونه مقاومتی، جذب مغناطیس نیرومند آن خواهد شد.
الگوی متقارن پیچیده هندسی رنگ و نور، ترکیب تزیینات چوبی و شیشه های رنگی، کاربرد آن ها و تأثیرپذیریشان در معماری موجب شده است که بناها به ارگانیسم زنده ای تبدیل شوند. 
از آنجایی که نور مورد استفاده در معماری کهن، ترکیبی از رنگ ساخته شده است بنابراین باید گفت که این اثر رنگ است که حیات را معنا می بخشد و عنصری بس تاثیرگذار بر زیست می باشد. 

فهرست :
چکیده
مقدمه
نظریه های پسامدرن در معماری
معماری پسامدرن، سه ویژگی مهم دارد:
تفکر پسامدرن و خاستگاه های آن
از مهم ترین مضامین پسامدرنیته می توان به موارد زیراشاره نمود:
پارادایم های نظری تعیین کننده پسامدرنیسم
معماری پسامدرن
درونمایه های پسامدرن معماری
….

دانلود پاورپوینت معماری پسامدرن کتابخانه ها 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا