دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری 2021

دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری 2021

دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری 2021

لینک دانلود محصول

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

فصل اول:زمین و پی ساختمان

مقدمه

برای استحكام و پایایی هر ساختمان كه بر روی بستری از خاك زمین ساخته میشود، دانستن اطلاعاتی در مـورد خـاك

مورد نظر ضروری میباشد، زیرا این خاك میبایست تاب تحمل نیروهای وارده از جانب ساختمان را داشته باشد. یكـی از

عواملی كه در تاب تحمل خاك مؤثر است وزن مخصوص توده خاك میباشد كه توسط آزمایش به دست میآید.

1 -1 آزمایشهای خاك

آسانترین روش نمونهبرداری برای شناخت خاك، روش«گمانه زنی، چاه زنی یا سنداژ» میباشد كه به ما امكان شـناخت

قشرهای زیرین خاك را میدهد. حفاری چاه باید تا رسیدن به خاك مطلوب ادامه یابد، تا پس از بررسی لایههای مختلف

و كنترل نهایی آزمایشگاه در مورد نحوه ظرفیت باربری و مقاومت خاك در لایههای پایینتر، سازه را روی خاك بنا نمود.

2 -1 شناسایی و طبقهبندی خاكها

در مهندسی پی و پیسازی خاكها به دو دستهی مهم، یعنی ریزدانه و درشتدانه، تقسیم میشوند كـه مـیتـوان تعبیـر

خاكهای چسبنده و غیر چسبنده (اصطكاكی) را نیز به ترتیب برای آنهـا بـه كـار بـرد. خـاكهـای ریزدانـه از تخریـب

شیمیایی سنگ پدید میآیند و ذرات آنها با چشم دیده نمیشود. مقاومت برشی آنها عمدتاً از طریق پارامتر چسبندگی

(C) حاصل میشود. تراكم آنها دشوار است و عمده نشست ناشی از بارگـذاری در آنهـا وابسـته بـه زمـان اسـت. ایـن

خاكها دارای قابلیت آبگذری و یا ضریب نفوذپذیری پایینی هستند و غالباً تـوان بـاربری و سـختی كمتـری نسـبت بـه

خاكهای درشتدانه دارند. رفتار خاكهای ریزدانه با جذب آب تغییر میكند. از طرف دیگر، خاكهای درشتدانـه دارای

نفوذپذیری و زهكشی قابل توجه میباشند و از مصالح مناسب جهت كاربرد در صنعت راهسازی، زهكشی و فیلتـر، بـتن و

آسفالت به شمار میآیند. به استثنای ماسههای شل و غیر متراكم، این خاكها معمولاً توان باربری و سـختی مناسـب بـا

قابلیت تغییرات حجمی كم در بارگذاریهای استاتیكی دارند. مقاومت برشی این خاكها از طریق اصطكاك داخلـی بـین

ذرات(حاصل میشود. نشست این خاكها هنگام بارگذاری به صورت آنی و سریع است. تراكم اینگونه خاكها نیز به

سهولت توسط كوبنده های ارتعاشی انجام میپذیرد

 سؤالات چهارگزینهای فصل اول

1-عمق خاك برداری تابع كدامیك از عوامل زیر نیست ؟

1) كاربری طبقات زیرین 2) تعداد طبقات ساختمان

3) ابعاد و اندازه های قائم پی و شالوده 4) سیستم سازه ای ساختمان

2-سازه نگهبان در گودبرداری برای چه اجرا می شود ؟

1) استحكام بیشتر پی سازی و سازه ساختمان 2) ایجاد صلبیت در بخش های پائینی سازه ساختمان

3) جلوگیری از رانش دیواره گودبرداری ساختمان 4) ایجاد پایه ای برای استقرار عناصر قائم باربر ساختمان

3-حداقل عیار ملات ماسه سیمان برای اجرای طوقه چاه فاضلاب كدام است؟

 كیلوگرم 300 (4 كیلوگرم 350 (3 كیلوگرم 400 (2 كیلوگرم 250 (1

4-در مورد كرسی چینی رعایت كدامیك از ضوابط زیر الزامی می باشد ؟

1) كرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا كف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد.

2) تنها در زمین های مرطوب استفاده از آجر در كرسی چینی الزامی می باشد.

3) ملات ماسه سیمان مصرفی در كرسی چینی با نسبت یك به سه می باشد.

4) عرض كرسی چینی باید حداقل 10 سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد.

5- میزان همپوشانی گونی در قیرگونی چند سانتیمتر است؟

 سانتیمتر 25 (4 سانتیمتر 10 (3 سانتیمتر 20 (2 سانتیمتر 5 (1

6-كدامیك از موارد زیر درخصوص قیرهای R 80/25 و R 90/15 صحیح می باشد؟

1) هر دو قیر خالص هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمی آنهاست.

R 80/25 (2 قیر اكسیده و R 90/15 قیر خالص است- 25 و 15 درجه نرمی و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است.

3) هر دو قیر اكسیده هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمی آنهاست.

R 80/25 (4 قیر خالص و R 90/15 قیر اكسیده است- 25 و 15 درجه نرمی و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است.

+پاسخ سؤالات فصل اول

فهرست مطالب

فصل اول:زمین و پی ساختمان ………………………………………………………………………………………………… 11

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

11 ………………………………………………………………………………………………………….خاك آزمایشهای 1 -1

2 -1 شناسایی و طبقهبندی خاكها ……………………………………………………………………………………………. 11

12 ………………………………………………………………………………………………………………….زمین انواع 3 -1

4 -1 آب در خاك……………………………………………………………………………………………………………….. 14

19 ………………………………………………………………………………………………………………….گودبرداری 6 -1

7 -1 ساختمانسازی در زمینهای شیبدار ……………………………………………………………………………………… 22

8 -1 پی و پیسازی……………………………………………………………………………………………………………… 23

24 ………………………………………………………………………………………………………… كنی پی اهداف 1 -8 -1

26………………………………………………………………………………………………………………….پی انواع 6 -8 -1

39 ……………………………………………………………………………………………………….. رطوبتی عایقكاری 12 -1

جزئیات اجرای عایقكاری دیوار زیر زمین………………………………………………………………………………………… 43

13 -1 یك رگی كردن بنا……………………………………………………………………………………………………….. 44

فصل دوم:ساختمانهای با مصالح بنایی………………………………………………………………………………………45

سؤالات چهارگزینهای فصل پنجم …………………………………………………………………………………………… 409

پاسخ سؤالات فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………….. 425

سؤالات چهارگزینهای فصل ششم …………………………………………………………………………………………… 428

پاسخ سؤالات فصل ششم…………………………………………………………………………………………………….. 457

نوع فایل:Pdf

  سایز: 12.5mb

 تعداد صفحه:462

دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا