دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلودپروژه درباره کشت بافت های گیاهی 2021

دانلود دانلودپروژه درباره کشت بافت های گیاهی 2021

دانلود دانلودپروژه درباره کشت بافت های گیاهی 2021

لینک دانلود محصول

کشت بافت های گیاهی

این محصول در قالب فایل word و در 95 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب :

مقدمه …………………………………………………………………………………..1

انواع كشت درون شیشه ای …..………………………………………………………….3

كاربردهای كشت بافت گیاهی …………………………………………………………….4

روشهای سترون سازی ………..…………………………………………………………7

1-     روش حرارت خشك ………………………………………………………………..10

2-     روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………..12

3-     روش الترا فیتراسیون ……………………………………………………………….15

4-     روش استریلیزاسیون شیمیایی …….…………………………………………….….16

نحوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم كشت………………………………..…20

روش های پیشگیری  از آلودگی …………………………………………………………….22

اجزای غذایی تشكیل دهنده مدیوم كشت بافتهای گیاهی………………………………….….24

1-     املاح معدنی….………………………………………………………………….….24

2-     مواد تنظیم كننده رشد گیاهان..…….…………………………………………….…..27

3-     ویتامینها ….……………………………………………………………………….31

4-     اسیدهای آمینه و آمید ها ….……………………………….………………………..33

5-     مكملهای آلی كمپلكس ….……………………………………………………………34

6-     ذغال ………………………………………………………………………………35

7-     منابع كربن …………………………………………………………………………36

8-     مواد تنظیم كننده فشار اسمزی …..…………………………………………………38

9-     آب……………………………………………………………………………..…39

10-ماده زمینه مدیوم كشت …….………………………………………………………40

نحوه انتخاب مدیوم كشت………………………………………………………………..42

تهیه ریز نمونه…………………………………………………………………………44

عوامل مربوط به گزینش ریز نمونه……….………………………………………….….45

ایجاد و نگهداری كشت كالوس………….…………………………………………………48

روش كار………………………..………………………………………………………57

نحوه بررسی نتایج بدست آمده……………..………………………………………..…64

كشت سلول، بافت و اندام گیاهی.……………………………………………………..…65

رشد و نمو گیاهان……………..…………………………………………………………66

كشت بافت گیاهی …………………………………………………………………..…69

كشت سلول گیاهی …………………………………………………………………….70

پروتو پلاستها …………………………………………………………………………71

كشت اندام گیاهی …………………………………………………………………..…..72

باز زایی گیاهان ………………………………………………………………………73

تكثیر گیاه در مقیاس بزرگ …………………………………………………………….76

بانكها ی نطفه گیاهان ……………………………………………………………………77

منشاء ماهیت و اهمیت تنوع در كشت بافت ………………………………………………79

اساس تنوع سوماكلونال ……………………………………………………………… 81

تنوع ژنتیكی حاصل از گیاه پایه…………………………………………………………81

تنوع ژنیتكی ایجاد شده در مدت زمان كشت ………………………………………………82

دلایل تنوع سوماكلونال ……….……………………………………………………..،،..83

ژنوم سیتوپلاسمی و تنوع سوما كلونال ………………………………………………….85

دلایل تنوع اپی ژنیتك در كشت بافت ….………………………………………………….85

استفاده از تنوع سوماكلو نال در اصلاح ..……………………………………………..…89

فهرست منابع ………………………………………………………………………….90

دانلود دانلودپروژه درباره کشت بافت های گیاهی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا