دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب 2021

دانلود گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب 2021

دانلود گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب 2021

لینک دانلود محصول

گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

 

الگوهای طراحی، راه ­حل­های اثبات شده و قابل اطمینانی هستند که، برای پاسخ به برخی از مسائل با رخداد مکرر در طراحی نرم افزار شی­گرا، ارائه شده ­اند.‌ شناسایی آنها درکد، به منزله بازیابی طرح و هدف مخفی طراح و سهولت در امر نگهداشت ­­پذیری است. از آنجاییکه سهولت در نگهداشت­­ پذیری سیستم بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است، لذا تولید ابزارهای خودکار برای شناسایی الگوها، مورد توجه قرار گرفت. اکثر ابزارهای شناسایی کنونی درصد بازیابی بالایی دارند. اما در شناسایی الگوها، به ویژه با ساختار و عملکرد مشابه، مثبت کاذب بالایی تولید می­کنند. از اینرو عملگر پالایش نیز پیشنهاد شد. پالایش، سعی بر شناسایی مثبت­­های کاذب، و حذف آنها  دارد. در این کار، یک عملگر جدید به نام “تصحیح برچسب” ارائه شده است. این عملگر ابتدا مثبت­های کاذب را شناسایی، سپس بجای اینکه آنها را از خروجی حذف کند، هویت صحیح  آنها را به کمک یک مجموعه معیارجدید معرفی شده در این کار، تشخیص و برچسب مثبت کاذب را تصحیح می­کند­­. خودکارسازی عملگر با داده­کاوی است. نتایج حاصل از روش ارائه شده، با دقت یادگیری 97.8%  در دسته­بندی “چندبرچسبه”، با متوسط 99.3% در دسته­بندی “یکی درمقابل همه”و متوسط 99.6% در دسته­بندی “دو به دو” خروجی ابزارها را تصحیح می­کند

 

فهرست مطالب                                                                                             

1-   مقدمه………………………………………………………………………………………………8      

1-1-        فرضیات و محدودیت های مساله……………………………………………………………..12 

1-2-       ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………..13 

1-3-       هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………..13

1-4-       سرفصل مطالب…………………………………………………………………………………………14

2-   تعاریف و مفاهیم اولیه…………………………………………………………………………17   

2-1-        مقدمه………………………………………………………………………………………………………17

2-2-        تکنیک های طبقه بندی…………………………………………………………………………18

2-3-        معیارهای ارزیابی کارایی…………………………………………………………………………19

2-4-        جمع بندی………………………………………………………………………………………………21

3-   مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………..23

3-1-        مقدمه…………………………………………………………………………………23

3-2-       مطالعات قبلی در شناسایی خودکار و نیمه خودکار الگوهای طراحی و محدودیت هایشان………………………………………………………………………………..24

3-3-      جمع بندی……………………………………………………………………………………………28

4-   تولید مجموعه داده …………………………………………………………………………..30

4-1-        مقدمه…………………………………………………………………………………………………..30

4-2-        معیارهای استخراج شده……………………………………………………………………..31

4-3-        چارچوب آنالیز جهت شناسایی اولیه و تصحیح برچسب الگوهای طراحی…………………………………………………………………………………………..48

4-4-       جمع بندی……………………………………………………………………………50

5-   آزمایشات و نتایج عددی…………………………………………………………………….51

5-1-        مقدمه……………………………………………………………………………………………52

5-2-        کارایی یادگیری……………………………………………………………………………52

5-3-        جمع بندی…………………………………………………………………………………….56

6-    نتیجه گیری و کارهای آتی…………………………………………………………………..58

–        فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………….59

–        چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………..62

فهرست جدول ها

       جدول2-1ماتریس درهم……………………………………………………………………………………………….19

     جدول 4-1بخش کوچکی از مجموعه داده برای عملگر تصحیح برچسب……………………49

     جدول4-2 بخش کوچکی از مجموعه داده  برای عملگر پالایش…………………………………50

     جدول 5-1ارزیابی دقت بکارگیری معیارها و روش داده­کاوی C5.0 با روش یکی در مقابل همه………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

     جدول 5-2 ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی  SVMو معیارها با روش یکی در مقابل همه………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

     جدول 5-3 ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاویBoosting  و معیارها با روش یکی در مقابل همه……………………………………………………………………………………………………………………………..54

     جدول 5-4 ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی SVM و معیارها با روش دو در دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

     جدول 5-5 ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی Boosting و معیارها با روش دو در دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

     جدول 5-6 ارزیابی دقت بکارگیری روش­های داده­کاوی و معیارها با روش چند برچسب………………………………………………………………………………………………………………………………….55

فهرست شکل ها

              شکل4-1الگوی استراتژی………………………………………………………………………………32

             شکل4-2یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی………………………………………………32

            شکل4-3 رابط های یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی……………………………..33

            شکل4-4ترتیب فراخوانی از رابط های یک استراتژی حقیقی………………………33

             شکل 4-5 الگوی وضعیت…………………………………………………………………………….35

             شکل 4-6الگوی تطبیق دهنده شی…………………………………………………………..37

             شکل4-7الگوی کارخانه انتزاعی……………………………………………………………….39

             شکل4-8الگوی فرمان………………………………………………………………………………40

             شکل4-9شباهت ساختاری الگوی فرمان و تطبیق دهنده شی………………..41

             شکل4-10 الگوی ملاقات کننده……………………………………………………………….42

             شکل4-11 الگوی میانجی………………………………………………………………………….43

             شکل4-12الگوی آذیین کننده……………………………………………………………………44

             شکل4-13الگوی ترکیب…………………………………………………………………………..46

             شکل 4-14 مراحل ایجاد مدل­های تصمیم­گیری……………………………………..49

        شکل 5-1   بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” SSA”…..55

         شکل 5-2 بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” PINOT “…56

دانلود گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا