دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز 2021

دانلود بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز 2021

دانلود بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز 2021

لینک دانلود محصول

بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

 

هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز  می‌باشد. و چنانكه  خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است.  ولی نظر به سوخت ویژه‌ای كه در این موتورها بكار می‌رود ، نیاز به برخی و سایل و ابزاری مخصوص بخو د دارد . مطالب   مورد بحث در این مجموعه صرفا یك بررسی مقدماتی  جهت شناسایی ساختمان سیستم سوخت رسانی موتورهای گاز مایع سوز و نحوه كارآنها می‌باشد .

كه در ادامه این بحث به بررسی كامل انواع سوخت ‌های گازی مورد  استفاده در موتورهای بنزینی و همچنین به نحوه كار موتورهای بنزینی و گازی می‌پردازیم كه همچنین  به بررسی  انواع آلاینده‌های موجود  در موتورهای بنزینی و گازی و همچنین مقایسه بین آنها از نظر میزان  آلاینده‌ها و همچنین به بررسی تاثیر گاز سوز كردن موتورهای  بنزینی از نظر عملكرد موتور و مقایسه بین موتورهای بنزینی و گازی از نظر عملكرد می‌پردازیم كه به صورت یك سری نمودار‌ها و داده‌های آماری به دست  آمده از یك سری منابع ، آورده شده و در كل به نتیجه گاز سوز كردن موتور می‌پردازیم و در  پایان یادآور  می‌شویم كه در صورت  گاز سوز شدن صحیح اتومیبل‌ها كاركرد  آنها تفاوت چشم گیری نكرده و  قدرت و كشش ماشین حدود 5 درصد نسبت به بهترین حالت كار با بنزین ( كه معمولا  ماشین‌ها هیچ وقت در این حالت نمی‌باشد) پائین می‌آید كه به هیچ وجه محسوس  نمی‌باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

چكیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فهرست اختصارات بكاربرده شده و علائم ……………………………………………………………………………………………………. 3

فصل اول : سوخت و انواع آن

1-1- عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت ………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2- احتراق سوخت هیدروكربنه……………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3- انواع سوخت موتورهای  درون  سوز ………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- انتخاب صحیح مخلوط سوخت…………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5 – سوخت  گاز مایع  و استفاده از آن در موتور………………………………………………………………………………………. 8

1-6- معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی………………………………………………………………… 10

1-6-1- تعریف (LNG)…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6-2- تركیبات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6-3- چگونگی ذخیره آن………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-6-4- چگونگی سرد نگه داشتن آن…………………………………………………………………………………………………. 11

1-6-5- علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشین‌ها و وسایل نقلیه…………………………………………… 11

1-7- تعریف ( CNG )………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8- تعریفLPG …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-9- مزیت استفاده از LNG  بجای CNG به عنوان سوخت………………………………………………………………………. 13

1-10- عوامل عدم پذیرش LNG به عنوان سوخت خودروها……………………………………………………………………… 15

فصل دوم : موتورهای گاز مایع  سوز

2-1- چگونگی كار …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-1- سیستم‌های نسل اول……………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-2- سیستم تبدیل نسل دوم……………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-3- سیستم ‌های تبدیل نسل سوم……………………………………………………………………………………………….. 19

2-2- موتورهای مخصوص سوخت گازی……………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-1- موتورهای گاز سوز مجهز به سیستم جرقه به سه دسته تقسیم می‌شوند…………………………………. 21

2-2-2- امتیازات سیستم استوگیومتری……………………………………………………………………………………………… 21

2-2-3- معایب سیستم استوگیومتری………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-4- محاسن سیستم كم مصرف……………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-5- معایب سیستم كم مصرف……………………………………………………………………………………………………… 22

2-3- سیستم سوخت رسانی……………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-1- سیستم سوخت رسان نسل اول…………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-2- سیستم رسان نسل دوم………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-3- سیستم سوخت رسانی نسل سوم…………………………………………………………………………………………… 26

فصل سوم : موتورهای مورد استفاده درسوخت‌های گازی و ویژگی آنها و عوامل  موثر در كاركرد این موتورها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-1- صنعت تبدیل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2- سیكل موتورهای دیزلی و otto………………………………………………………………………………………………………… 30

3-2-1- سیكل otto …………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-2-2- سیكل دیزل………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-3- بازده حرارتی  موتور………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-4- نسبت هوا به سوخت………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-5- آنالیز و عملكرد موتور …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

– آنالیز گاز………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-5-1-تاثیرات روی بازده موتور…………………………………………………………………………………………………………. 30

3-5-2-تاثیرات روی خروجی…………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-5-3-تاثیرات روی قابلیت اشتغال ………………………………………………………………………………………………….. 30

3-6- ویژگی سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-7- ویژگی ‌های احتراق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-7-1- حرارت احتراق در واحد حجم……………………………………………………………………………………………….. 30

3-7-2- ضریب Wobbe……………………………………………………………………………………………………………………. 38

فصل چهارم : آلودگی خودروها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

4-1- آلاینده‌های موتورها…………………………………………………………………………………………………………………………. 30

4-2- راههای آلودگی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

4-3- برنامه وسایل نقلیه با آلودگی كم CARB…………………………………………………………………………………………. 30

4-4- آلاینده‌های موتورهای احتراق داخلی………………………………………………………………………………………………. 30

4-5- عامل میزان آلایندگی موتورهای  گازسوز…………………………………………………………………………………………. 49

4-5-1- سیستم احتراق ……………………………………………………………………………………………………………………. 49

4-5-2- فن آوری استفاده از كاتالیزور………………………………………………………………………………………………… 50

4-6- سیستم‌های عیب یاب  قابل  نصب بر روی  خودرو( OBD)………………………………………………………………. 54

4-7- آلاینده‌های كنترل  شده………………………………………………………………………………………………………………….. 30

4-7-1- نوع اول از خودروها………………………………………………………………………………………………………………. 30

4-7-2- نوع دوم از خودروها………………………………………………………………………………………………………………. 55

4-7-3- خودروهای نوع سوم……………………………………………………………………………………………………………… 57

4-8- انتشار گازهای آلاینده در دماها ی مختلف موتور………………………………………………………………………………. 58

4-9- استاندارد آلودگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-9-1- استاندارد‌هایی كه در آمریكا به اجرا  در آمده‌اند…………………………………………………………………….. 60

4-9-2- قوانین  مربوط به آلاینده‌ها در اروپا………………………………………………………………………………………… 62

فصل پنجم : بررسی اثرات گازسوز كردن یك سری موتور‌های خاص از نظر  عملكرد  موتور  و آلایندگی آن و مقایسه  با حالت  بنزین سوز آنها

5- 1- نمونه موتور 4 سیلندر  تزریق مستقیم …………………………………………………………………………………………… 63

5-1-1- آلودگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

5-1-2- تست عملكرد موتور………………………………………………………………………………………………………………. 65

5-2- نمونه ماشینg523 …………………………………………………………………………………………………………………………. 66

5-2-1- تست آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

5-2-2- تست عملكرد موتور………………………………………………………………………………………………………………. 68

5-3- هوندا سیویك 6/1…………………………………………………………………………………………………………………………… 70

5-4- موتور سیكلت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

5-4-1- تست آلودگی………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-4-2- تست عملكرد موتور………………………………………………………………………………………………………………. 80

5-5- بررسی عملكرد و كیفیت كیت‌های گازسوز تولیدی در كشور…………………………………………………………….. 80

5-5-1- موتور پیكان 1600………………………………………………………………………………………………………………… 82

5-5-2- موتور پژو 405……………………………………………………………………………………………………………………… 83

نتایج حاصله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فصل ششم : بررسی كلی  معایب و مزایای گازسوز كردن موتورهای بنزینی و نتیجه گیری

6-1- مزایا و معایب گازسوز كردن…………………………………………………………………………………………………………….. 86

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

دانلود بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا