دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده 2021

دانلود پاورپوینت پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده 2021

دانلود پاورپوینت پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده 2021

لینک دانلود محصول

پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده

 

عنوان های پاور پوینت  :

تحلیل وارزیابی درك اصول مكانيزم هاي ترك خوردن در اتصالات جوشكاري شده و راههاي جلوگيري از وقوع ترك خوردن
هدف
مطالب شامل
نتايج مورد انتظار
ترك خوردن پيشگرمايش
پارگي سراسري
مقدمه
علل ايجاد ترك در جوش
دسته بندي تركها
انواع ترك از نظر شكل و مكان تشكيل
تركهاي فلز جوش
3- ترك عرضي فلز جوش(Transverse weld metal crack )
تركهاي فلز پايه (Base metal cracks)
2- تركهاي عرضي فلز پايه
3- تركهاي گوشه و زير گرده Under bead & Toe Cracks))
انواع ترك از نظر علت تشكيل
ترك گرم  (HOT CRACK)
انواع ترك گرم
1- ترك انجمادي (Solidification cracking)
مكانيزم تشكيل
مراحل تشكيل
عوامل موثر در ايجاد ترك انجمادي
1- ساختار انجمادي
2- جدايش
3- تنش پسماند
4- ضخامت و قيود
5- نسبت عرض به عمق گرده
ترك گداختي (Liquation crack)
فرآيند تشكيل
عوامل موثر بر تشكيل ترك گداختي
ترك چاله جوش  (crater crack)
پارگي لايه اي (Lamellar Tearing)
علت تشكيل
فرآيند تشكيل
عوامل موثر در ايجاد ترك
راههاي كنترل
مواردي كه بايد به كنترل اين عيب توجه نمود
ترك باز گرمايي(Reheat Cracking)
علت و فرآيند تشكيل
عوامل موثر بر ايجاد ترك
راههاي كنترل وجلوگيري از تشكيل ترك
(COLD CRACK)   ترك سرد
عوامل موثر در ايجاد ترك سرد
ريز ساختار ترد
تنشهاي پسماند وتنشهاي واكنشي
هيدروژن
منابع جذب هيدروژن
هيدروژن هاي باقيمانده
مكانيزم تردي هيدروژني
تئوري فشار سطحي
تئوري كاهش انرژي سطحي
تئوري نفوذ تنش زاي هيدروژن
ترك سرد هيدروژني
ترك سرد هيدروژني در منطقه HAZ
ترك سرد هيدروژني در فلز جوش
راههاي كنترل ترك سرد

دانلود پاورپوینت پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا