دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان 2021

دانلود تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان 2021

دانلود تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان 2021

لینک دانلود محصول

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

این محصول در قالب فایل word و در 126 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2اهمیت كشت سیب زمینی………………………………………………………………………………………………. 3

1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران…………………………………………………………………………………………… 4

1-4 منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-1 استان خراسان…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-2 استان سمنان………………………………………………………………………………………………………. 7

 

فصل دوم

2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق………………………………………………………………………………. 10

2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق…………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1  عوامل هواشناسی……………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-2  فاكتورهای گیاهی……………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-3  شرایط محیطی و مدیریتی…………………………………………………………………………………….. 19

2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (  FAO )……………………………………………………………. 19

2-4  روش فائو – پنمن- مانتیس………………………………………………………………………………………….. 20

2-4-1  تعیین گرمای نهان تبخیر (  l  )……………………………………………………………………………… 21

2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار (D)…………………………………………………………………………… 21

2-4-3  تعیین ضریب رطوبتی (g )…………………………………………………………………………………….. 22

2-4-4  تعیین فشار بخار اشباع (ea )………………………………………………………………………………….. 22

2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed )…………………………………………………………………………………… 22

2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra )…………………………………………………………………………. 23

2-4-7  تعداد ساعات رو شنایی(N)……………………………………………………………………………………. 24

2-4-8 تابش خالص(Rn )………………………………………………………………………………………………. 24

2-4-9  شار گرما به داخل خاك(G)…………………………………………………………………………………… 25

2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری…………………………………………………………………………………. 25

2-5 لایسیمتر………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر………………………………………………………………………………………………. 26

2-7 انواع لایسیمتر:…………………………………………………………………………………………………………. 28

2-7-1 لایسیمتر زهكشدار………………………………………………………………………………………………. 28

2-7-2  لایسیمتر وزنی………………………………………………………………………………………………….. 29

2-7-2-1  لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیك……………………………………………………………………………… 30

2-11-2-2 میكرو لایسیمتر‌های وزنی …………………………………………………………………………………. 32

2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی……………………………………………………………………………. 35

2-8-1 لایسیمترهای با خاك دست نخورده…………………………………………………………………………… 35

2-8-2 لایسیمتر‌های با خاك دست خورده……………………………………………………………………………. 36

2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر …………………………………………………………………………………….. 36

 

فصل سوم

3-1 محل انجام طرح………………………………………………………………………………………………………… 38

3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر…………………………………………………………………………………. 38

3-3 تهیه بستر و نحوه كشت……………………………………………………………………………………………….. 39

3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی…………………………………………………………………………………………………. 40

3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق…………………………………………………………………………….. 42

3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی………………………………………………………………………………………. 43

 

فصل چهارم

4-1 بافت خاك………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه……………………………………………………………………………………… 45

4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی…………………………………………………………………………… 45

4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری…………………………………………………………………………….. 46

4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی………………………………………………………………………………….. 46

4-6 بحث در مورد نتایج…………………………………………………………………………………………………….. 47

4-7 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-8 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 48

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………. 84

دانلود تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا