دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود سیستم GSM 2021

دانلود سیستم GSM 2021

دانلود سیستم GSM 2021

لینک دانلود محصول

سیستم GSM

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

1 .3 تاریخچه
2 .3 خصوصیات سیستم GSM
3 .3 ساختار سیستم GSM
3 .3 .1 سیستم رادیویی
3. 3. 1 .1 واحد سیار
3 . 3. 1 .2 ایستگاه پایگاه (BS )
3 .3 . 2 سیستم سوئیچینگ و شبكه (NSS )
3 .3 . 3 سیستم عملیاتی (OSS )
3 .3 .3 . 1 مركز عملیات  و پشتیبانی (OMC )
3 .3 .3 2 مركز تصدیق صحت (AuC ) .
3 .3 .3 .3 ثبات شناسه تجهیزات ( EIR )
3. 3. 4 آدرس ها و شناسه ها
3 .4 رابط های سیستم GSM  
3 .5 رابط Um
3 .5 .1 ساختمان مولتی پلكس
3 .5 .1 .1 مولتی پلكس تقسیم فركانسی (FDM )
3 .5 .1 .2 مولتی پلكس تقسیم زمانی (TDM )
3. 5. 2 كانالهای منطقی
3. 5. 2. 1 كانال ترافیكی (TCH )
3 .5. 2. 2 كانالها كنترلی (CCH )
3 .5 .3 ساختمان سلسله مرابتی قاب ها
3 .5. 4 كد كردن كانال و عمل جاگذاری
3. 5. 5 كد كردن صدا جهت انتقال
3 .5 .6 كد كننده تمام نرخ پیشرفته ( EFR ) صدا
3 .5 .7 متعادل كردن تطبیقی سیگنال رادیویی
3 .5. 8 آغاز به كار واحد سیار و تشخیص كانال BCCH
3. 5 .9 تشخیص آرایش كانالها در یك سلول
3. 5. 10 سنكرون كردن واحد سیار با ایستگاه پایگاه
3. 6 مدل لایه ای در سیستم GSM
3. 6. 1 لایه فیزیكی
3. 6. 2 لایه پیوند داده
3. 6. 2. 1 پروتكل LAPDm
3. 6. 3 لایه شبكه
3. 6. 3.1 سرویس های زیرلایه RR
3. 6. 3. 2 زیر لایه MM
2. 6. 3. 3 زیرلای CM  
3. 7 فرایند تحویل دهی در سیستم GSM
3. 7 .1 معیارهای عمل تحویل دهی
3. 7. 2 اندازه گیری ها
3. 7. 2. 1 قدرت سیگنال
3. 7. 2. 2 كیفیت سیگنال
3. 7. 2. 3 فاصله
3. 7. 2. 4 انتقال گزارش از طریق بلوك SACCH
3 .7 .3 انواع تحویل دهی
3 .7 .3 .1 عمل تحویل دهی بین BSC ها در داخل یك MSC  
3 .8 كنترل توان
3 . 9 سرویس ها  در شبكه رادیویی سیار GSM
3 .9 .1 سرویس های حامل
3 .9 .1 .1  سرویس های حامل شفاف و غیر شفاف
3 .9 .1. 2 سرویس های حامل سنكرون و آسنكرون
3 .9 .2 تله سرویس ها
3 .9 .3 سرویس های تكمیلی
3 .9 .4 پشتیبانی سرویس های افزوده
3 .9 .4 .1 ساختار دنباله USSD  
3 .9. 4. 2 اجرای USSD   
3 .9 .5 تطبیق كننده های نرخ داده در سیستم GSM
3 . 10 توسعه سرویس های داده و صدا در سیستم GSM
3-10-1 ASCI
3- 10-2 سرویس مكالمات گروهی صوتی (VGCS)
3-11 عملگرهای بین شبكه ای (IWF)
3-11-1 دروازه ای برای ارتباط با شبكه های تلفن عمومی PSTN
3-11-2 دروازه ای برای ارتباط با ISDN
3-12 جنبه های امنیتی
3-13 بروز كردن موقعیت
3- 14 فرایند آماده سازی جهت برقراری ارتباط

دانلود سیستم GSM 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا