دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود بررسی عملکرد توربو پمپ ها 2021

دانلود بررسی عملکرد توربو پمپ ها 2021

دانلود بررسی عملکرد توربو پمپ ها 2021

لینک دانلود محصول

بررسی عملکرد توربو پمپ ها

 

مقدمه:

با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و … تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.

فصل اول درموردتقسیم بندی پمپ هاوآشنایی با انواع پمپ های جابه جایی مثبت وکاربردهای آن ومقایسه پمپ های دینامیکی وجابه جایی مثبت می باشد.فصل دوم به توضیح درموردتوربوپمپ ها،اجزای اصلی آنها،مثلث سرعت،منحنی مشخصه ،بررسی پدیده کاویتاسیون،قوانین تشابه پمپها وسری وموازی بستن آنها ،بررسی خوردگی درتوربوپمپ هاودرنهایت آشنایی مختصری درموردپمپ های کاربردی درصنعت پرداخته شده است.

   فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                               1                                                                                                       

فصل اول                                                                                         

تقسیم بندی کلی پمپ ها                                                                                     2                                                                              

انواع پمپ ها جابه جایی مثبت                                                                                            3

پمپ های دوار                                                                                                                  4 

پمپ های رفت وبرگشتی                                                                                                   9

مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت ودینامیکی                                                                    10  

 

فصل دوم-توربوپمپ ها

اجزای اصلی توربوپمپ ها                                                                                               11

محاسبه هدتولیدی پروانه                                                                                                  13

منحنی مشخصه                                                                                                                16

پدیده کاویتاسیون ومفهومNPSH                                                                                   18

بررسی خوردگی درتوربوپمپ ها                                                                                     23

قوانین تشابه پمپ هاوترکیب پمپ ها                                                                                26                               

جنس اجزای توربوپمپ ها                                                                                               35

اجزای فرعی درتوربوپمپ ها                                                                                            38 

پمپ های چندطبقه فشارقوی                                                                                            43

ضمائم                                                                                                                             45

منابع                                                                                                                                49

دانلود بررسی عملکرد توربو پمپ ها 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا