دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت هندسه کاربردی 2021

دانلود پاورپوینت هندسه کاربردی 2021

دانلود پاورپوینت هندسه کاربردی 2021

لینک دانلود محصول

عنوان: پاورپوینت هندسه کاربردی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 327

هندسه کاربردی

رشته مهندسی معماری

 تاليف: امير سامان محسنی

آثار معماری گذشته به ويژه آنهايي که بيانگر تمدنهای عظيم بشری هستند نشان دهندة بکارگيری عمق وسيع هندسه در طراحی بنا بوده اند بصورتيکه بناهای عظيم و مانـدگـار دوران گذشتـه، خود را مقيـد به هنـدسه مطلـق نمـوده و به خاطـر رعايـت

جنبـه هـای نظـم (بـه ويـژه تقـارن) بـسيـاری از بنـاهـای ديـگـر معمـاری را پشـت

سر گذاشته اند.

هندسه معرب کلمة اندازه است و به دانش اطلاق می شود که رابطه رياضی مابين نقاط، طول ها، سطـوح و حجم ها را تعييـن می کنـد و نسبت های ميـان آنها را نشـانمی دهد.

کلمة هندسه در زبانهای اروپايي، ريشه يونانی دارد (Geometry) و به معنای مساحی است.

آغاز دانش هندسه را به تجارب مساحی و معماری نسبت داده اند ود اولين قدمهای آنها در ترسيم روی زمين (به منظور تعيين و يا ترسيم مجدد حدود اراضی زراعی و يا احداث ساختمان…) صورت گرفته است. اولين آثار ترسيمات واحداثاث منظم به دوران نوسنگی تعلق دارد. بعدها که دستورالعملهای مختلفی برای مساحی و ترسيمات بدست آمد برخی مساحان به کشف روابط پيچيده تر آن همت گماشتند و سرانجام اولين قدمها در راه جمع آوری و تدوين مباحث و تعاريف اين دانش در قرن قبل از ميلاد توسط اقليدس صورت گرفت که به صورت دانش مستقل از حرفه های مساحی و معماری مطرح گشت.

هندسه در اصل علم اندازه گيری زمين بوده است. هرودوت مورخ يونانی (سده پنجم قبل از ميلاد) پيدايش هندسه را به مساحان مصری نسبت می دهد ولی تمدنهای کهن ديگر هم اطلاعات هندسی زيادی داشته اند. مطالعات و تجربيات نشان می دهد بدست آوردن و به کار بستن اصول طراحی هندسي در معماری که با شرايط وامکاناتطراحی و اجرائی معاصر تناسب داشته باشد، از يک سو در افزايش سرعت و دقت ساختمان سازی از طريق ترسيم و اجرای صحيح ساختمان مؤثر خواهد بود و از طرف ديگر به ايجاد هويت و منطق در گزينش و ترکيب شکلها و حجمها در طرحهای معماری ياری خواهد نمود.

علاوه بر آن ترويج اين اصول و تشويق گرايش به آنها موجب صرفه جويي اقتصادی قابل توجهی از طريق تهيه نمودن سطوح و ابعاد فضاها در هماهنگی با نيازها و محدوديتهای مختلف اجرائی خواهد نمود.

کتاب حاضر بر اساس مطالب ذکر شده و نياز دانشجويان رشتة معماری طراحی شده که با شناخت کامل هندسه و بيان نمودن اصول آن در طرحهای خود و تجسم احجام قبل از طرح بتوانند ضمن خلق بناهايي زيبا در جهت ارتقای اين دانش قدم بردارند و شامل 5 بخش می باشد که به دانشجو اين توانايي را می دهد در ذهن خود فضای مورد نظرش را تجسم کند و نقشه های دقيق معماری آنرا ترسيم نمايد.

 

فهرست مطالب

بخش اول: ابزار و وسايل نقشه كشي

بخش دوم: ترسيمات هندسی

بخش سوم: رسم تصاوير احجام

بخش چهارم: ترسيم نقشه هاي معماري ساختمان و استانداردهاي نقشه كشي

بخش پنجم: اصول هندسه ترسيمي و رسم تصاوير

 

دانلود پاورپوینت هندسه کاربردی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا