دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی 2021

دانلود بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی 2021

دانلود بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی 2021

لینک دانلود محصول

هدف از این مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی می باشد.

این پژوهش یك مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است كه در سال 1392 انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای 15 سوال بود که به تایید استاد راهنما رسید ، استفاده شده است.

جامعه مورد نظر در این تحقیق کل والدین دانش اموزان می باشد. نمونه اماری در این تحقیق تعداد 100 نفر از والدین که نزد مشاور رفته و تعداد 100 نفر که به مشاوره نرفته اند.

روش پژوهش در این تحقیق پیمایش – توصیفی می باشد که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحلیل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نگرش والدین به مشاوره با توجه به سن ، جمعیت خانواده و نوبت مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده:‌أ

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه :2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3-پیشینه تحقیق:5

1-4- اهمیت وضرورت موضوع.. 7

1-5- اهداف پژوهش…. 9

1-5-1- هدف اصلی.. 9

1-5-2- اهداف فرعی.. 9

1-6- فرضیه های پژوهش…. 10

1-7- قلمرو پژوهش…. 10

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-7-2- قلمرو مکانی.. 10

1-7-3- قلمرو زمانی.. 11

1- 8- تعریف مفاهیم واصطلاحات… 11

 فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2- اهمیت مشاوره در آموزه های دینی.. 15

2-3- تاریخچه ی روانشناسی مشاوره. 17

2-4- مفهوم مشورت دراسلام. 18

2-5- دلایل بررسی مشاوره از دیدگاه اسلام :19

2-6- اهمیت مشاوره در احادیث:22

2-7- هدفهای مشاوره. 23

2-8- اهداف انی روان شناسی مشاوره. 24

2-9- اهداف غایی ونهایی روان شناسی مشاوره :24

2-10-مكتب های مهم در روان شناسی مشاوره. 24

2-10-1- مكتب مشاوره مستقیم :24

2-10-2- مكتب مشاوره غیر مستقیم :25

2-10-3- مكتب مشاوره نیمه مستقیم :25

2-11- روشهای مورد استفاده در روان شناسی مشاوره:25

2-12- نقش مشاور در مدارس…. 25

2-13- نقش مشاور در امور تحصیلی:27

2-14- عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران:28

2-15- جمع­بندی و نتیجه­گیری:30

2-16- نقش مشاوران در تامین بهداشت روانی دانش اموزان:30

2-17- نگرش والدین به مشاوره در آموزه های دینی.. 32

2-18- و ظایف مشاوران.. 33

2-19- اهمیت راهنمایی:35

2-20- اندازه گروه وطول جلسات مشاوره. 36

2-21- خصوصیات را هنما و مشاور از دیدگاه اسلام. 37

2-22- ضرورت فعالیت های راهنمایی ومشاوره درمدارس…. 38

2-23- انواع گروهها41

2-23-1- گروههای راهنمایی.. 41

2-23-2- گروه بزرگ راهنمایی:41

2-23-3- گروه كوچك راهنمایی:42

2-23-4- نشست های كلاسی:42

2-23-5- گروههای روابط انسانی :44

2-23-6- كلاسهای راهنمایی:44

2-23-7- گروههای مشاوره وروان درمانی.. 45

2-23-8- گروههای همدرد(همشكل):45

2-23-9- گروههای مورد مدار:45

2-23-10- گروههای توانش بشری:46

2-23-11- گروههای مشاروره ای همگنان :46

2-23-12-گروههای مشاورت… 47

2-23-12-1- گروههای مشاورتی مورد-مدار. 47

2-23-12-2- گروههای اموزشی –تجربی.. 48

2-24- تصویری از روابط انسانی.. 48

2-24-1- روابط سالم وناسالم.. 48

2-25- نیاز های بشری در رابطه با مشاوره گروهی.. 52

2-26- نیاز های فیزیولوژیك:52

2-27- نیاز به امنیت :53

2-28- محبت وتعلق:55

2-29- عزت:55

2-30- تحقق خویشتن :57

2-31- تکنیک های مشاوره و مبانی فکری آن.. 58

2-32- فرایند مشاوره :58

2-33- فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی.. 59

2-34- تاریخچه راهنمایی ومشاوره:60

2-35- تعاریف راهنمایی و مشاوره. 61

2-36- تعریف مشاوره. 61

2-37- اهداف مشاوره و راهنمایی.. 62

2-38- ضرورت فعالیتهای راهنمایی ومشاوره درمدارس:64

2-39- خصوصیات مشاوران.. 65

2-40- نقش مشاوردرمدارس:67

2-41- نقش مشاور درامور تحصیلی.. 68

2-42- نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان.. 69

2-43- ضرورت مشاوره و راهنمایی و وظایف مشاور و راهنما74

2-44- مشاوره چه وظایفی دارد ؟. 74

2-45- مشاور در رابطه مشاوره ای :75

2-47- محیط مساعد برای مشاوره. 81

2-48- راهنمای حرفه ای در دوره راهنمایی تحصیلی.. 82

2-49- فعالیت های حرفه ای در مدارس راهنمایی تحصیلی.. 82

2-50- فعالیت های مربوط به راهنمایی حرفه ای در دبیرستان ها84

2-51- جهت یابی در پایان دبیرستان.. 85

 فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 87

3-2- جامعه آماری مورد بررسی.. 87

3-3- نمونه شیوه نمونه گیری… 88

3-4- واحد تحلیلی.. 88

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 89

3-6- روایی و پایایی ابزار سنجش…. 89

3-6-1- روایی.. 90

3-7- پایایی.. 90

3-7-1- پایایی پژوهش…. 90

3-8- روشهای تحلیل آماری… 91

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- مقدمه. 93

4-2- تحلیل توصیفی.. 94

4-3- آمار استنباطی.. 108

 فصل پنجم: نتایج ، پیشنهادات و راهکارها

5-1- نتایج پژوهش…. 111

5-2- محدودیتهای پژوهش…. 116

5-2-1- پیشنهادات محقق.. 116

5-3- پیشنهادها:117

منابع و مآخذ:119

دانلود بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا