دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود نظریه نهاد گرایی نئولیبرال 2021

دانلود نظریه نهاد گرایی نئولیبرال 2021

دانلود نظریه نهاد گرایی نئولیبرال 2021

لینک دانلود محصول

نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

مقدمه
در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .
وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .
« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و … مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .

فهرست مطالب:
    مقدمه

    نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

    نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی

    تبار شناسی

    موضوع ومفاد

    اصول وپیش فرض ها

à  1- رویکرد نظام مند

à  2- بی نظمی بین المللی

à  3- کشورهابه مثابه بازیگران عاقل

à  4- کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران

à  5- نقش مستقل نهاد های بین المللی

    همکاری های بین المللی

دانلود نظریه نهاد گرایی نئولیبرال 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا