دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان 2021

دانلود رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان 2021

دانلود رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان

 

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان ایذه در سال 89-90می­باشد­.­این مطالعه روی 100 نمونه تصادفی­خوشه­ایی  انجام شد.­­ ابزارهای مورد استفاده برای جمع­آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ وضعیت تحصیلی ،­ آزمون های تحصیلی و موفقیت تحصیلی این گروه از دانش اموزان  ،وآزمون­های ویژه ارزیابی درامد  شامل شاخص توده دانش آموزان  و بود.­از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.­یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی با وغیت تحصیلی دانش آموزان  ارتباط معنی­داری وجود داشت.
در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یكی خاص وضعیت مالی اقتصادی دانش آموزان  با موفقیت تحصیلی بالا و  متوسط و دانش آموزان با افت تحصیلی  استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانش آموزان  وضعیت مالی والدین می باشد


فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

 چکیده ……………………………………………………………………………

فصل اول : کلیات

مقدمه…………………………………………………..

بیان مسئله……………………………………………………………..

 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………….

هدف های پژوهش………………………………………………

فرضیه های پژوهش……………………………………………………..

متغیرها…………………………………………………………………

تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………

فصل دوم: مبانی نظری و پیشنه تحقیق

مبانی نظری………………………………………………………

نیاز چیست………………………………………………………..

نیاز سنجی چیست……………………………………………………..

کاربرد نیازسنجی………………………………………………………

1-    فراهم سازی اطلاعات……………………………………………………………………………….

2-    ارزیابی و سنجش…………………………………………………………………………………

3-    پاسخگو و مسئول کردن موسسات و نهادهای آموزشی…………………………………

4-    تشخیص یا شناسایی ضعف ها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان های مربوطه………………..

5-    رشد و توسعه سازمان و کارکنان……………………………………………………………………………..

6-    استفاده بهینه از منابع و امکانات………………………………………………………………..

اصول نیازسنجی………………………………………………………………………………………

نیاز آموزشی…………………………………………………………………………………………

روش های تعیین نیازهای آموزشی کدام است……………………………………………..

نیازسنجی آموزشی………………………………………………………………………………………

آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………………….

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..

نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………….

روش های نمونه گیری…………………………………………………………………………

ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………

روش های تحقیق………………………………………………………..

 فصل چهارم: یا فته های تحقیق

داده های توصیفی…………………………………………………………

فرضیه ها…………………………………………………………….

 فصل پنجم: نتیجه گیری

نتایج:……………………………………………………………………

مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های مشابه…………………………………

پیشنهادات: ……………………………………………………………….

محدودیتها: ……………………………………………………….

منابع: ………………………………………………………

 

دانلود رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا