دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 2021

دانلود چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 2021

دانلود چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 2021

لینک دانلود محصول

امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21،كسانی نخواهند بود كه خواندن ونوشتن نمی دانند، بلكه كسانی هستند كه نتوانند یاد بگیرند یا یاد دهند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. در مدیریت علمی تیلور، انسان چیزی جز ابزار کار تلقی نمی شد. با ظهور نهضت روابط انسانی، نوع نگاه به انسان تغییر کرد و به تدریج در کنار منابع مختلف سازمان چون منابع مالی، تکنولوژیک، اطلاعاتی و … منابع انسانی نیز مطرح شد. اکنون صحبت از سرمایه انسانی است. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار یاد می شود. این امر خصوصا” در اقتصاد دانش امروز بیش از پیش به حقیقت پیوسته است.

در مقاله حاضر هدف برآن است تا با تشریح شرایط جدید پیش روی مدیران منابع انسانی در اقتصاد دانشی، نقشها و چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی شناسایی و تصویر نسبتا جامعی از وضعیت مدیریت منابع انسانی در آغاز هزاره سوم ارائه شود.

چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی.. 4

چكیده. 4

مقدمه. 4

ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار. 5

نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار. 6

فرصتهای پیش روی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش مدار. 7

نقشها و چالشهای جدید مدیریت منابع انسانی.. 10

مباشر سرمایه انسانی(Human Capital Steward). 10

تسهیــل کننــده دانـش (Knowledge Facilitator). 12

برقرار کننده رابطه(Relationship Builder). 13

متخصص درکسب آرایش وآمادگی سریع (Rapid Deployment Specialist). 14

رابطه ی فرهنگ بامدیریت منابع انسانی ورفتارهای سازمانی.. 15

1- اهداف مدیریت.. 23

2- انواع سازمانها 24

3- دوام ورشدسازمان.. 24

مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment (H.R.M.. 27

مراحل توسعۀ مدیریت : 27

وظایف مدیریت منابع انسانی.. 29

بهبود کیفیت زندگی کاری Qualitiy of worklife. 31

سیر توسعۀ مدیریت منابع انسانی.. 32

عوامل ﻤوثر بر مدیریت منابع انسانی.. 35

– خصوصیات فردی.. 36

– ژنتیک و وراثت.. 36

– شرایط اقلیمی و جغرافیائی.. 36

– فرهنگ اجتماعی.. 37

– تاریخ و پیشینه تمدن.. 37

– اعتقادات و باورهای مردم. 38

– نظام آموزشی و جهت‌گیریهای آن.. 38

– خانواده و مدیریت آن.. 39

– نظام سیاسی کشور. 39

– تنشهای اجتماعی و سیاسی.. 40

– اقتصاد و امور مالی.. 40

– علم و دانش مدیریت.. 41

– امنیت شغلی و سازمانی.. 41

– تجهیزات و امکانات موجود. 42

– ثبات سیاسی و اقتصادی.. 42

نتیجه گیری.. 43

منابع: 44

دانلود چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا