دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود كشف و شهود در پنج كتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،كشف المحجوب ،تذكره الاولیاء 2021

دانلود كشف و شهود در پنج كتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،كشف المحجوب ،تذكره الاولیاء 2021

دانلود كشف و شهود در پنج كتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،كشف المحجوب ،تذكره الاولیاء 2021

لینک دانلود محصول

كشف و شهود در پنج كتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،كشف المحجوب ،تذكره الاولیاء

 

این محصول در قالب فایل word و در 159 صفحه تهیه و تنظیم شده است

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چكیده:

     سؤال بنیادین این پژوهش ،تعریف كشف وشهود ،انواع آن ومصادیق عملی در متون عرفانی :اللمع ،اسرار التوحید ،رساله قشیریه ،كشف المحجوب ،تذكره الاولیاء است .همچنین راههای رسیدن به كشف وشهود در سه مكتب زهد ،كشف وشهود وحدت وجود ،بررسی شده است.

فصل اول مبحثی از تعاریف کلی را تشکیل می دهد در فصل دوم به رهاهای رسیدن به کشف شهود در مکاتب مختلف ساخته شده است در فصل سوم مکاشفه ، مشاهده و مهاظره بررسی شده است و مصادیق عملی کشف و شهود از کتابهای اصلی گردآوری شده است. از نظر بسامدی در جدولی ارائه شده ومورد مقایسه قرار گرفته است.

    مكاشفه در هر مرحله مراتبی دارد كه بسته به وضعیت روحی سالك او را در جایگاه خاصی قرار می دهد ودر رویت حقایق عالم ونائل شدن به دیدار پروردگار او را یاری می دهد .

    لطف وجذبه الهی به عنوان یك راه میانبر همواره مورد توجه عارفان بوده است ودر این پژوهش به عنوان كشش آن سویی از آن یاد شده است.هنگامی كه عارف به وصال پروردگار خویش دست می یابد،تحت تأثیر احوال روحی خاصی قرار می گیردوممكن است سخنانی به ظاهر نامعقول بر زبان آورد به این سخنان شطح گفته می شود منابع شطحیات بیشتر قرآن ،حدیث والهام است.

فهرست

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چكیده                                                                                              

مقدمه

فصل اول: تعاریف

منشأ پیدایش تصوف اسلامی:…………………………………………………………………… 1  

مكتب زهد…………………………………………………………………………………………… 3

مكتب كشف و شهود……………………………………………………………………………… 4

مكتب وحدت وجود………………………………………………………………………………. 5

نویسندگان پنج كتاب اصلی:…………………………………………………………………….. 7

عبدالله بن علی سراج طوسی……………………………………………………………………. 7

ابوسعید ابوالخیر……………………………………………………………………………………. 8

ابوالحسن علی بن عثمان هجویری…………………………………………………………….. 10

عبدالکریم قشیری………………………………………………………………………………….. 11

ابوحامد شیخ فریدالدین عطار………………………………………………………………….. 12

آثار عطار…………………………………………………………………………………………….. 13

تجربه عرفانی و مشكلات آن……………………………………………………………………. 14

تعریف كشف و شهود…………………………………………………………………………….. 16

ستروتجلی (با ارائه جدول)……………………………………………………………………………………………….  16 

آپوكالیپس وواژه گان همسو با آن……………………………………………………………… 21

مكاشفه واسطوره…………………………………………………………………………………… 22

مكاشفه (آپوكالیپس) درادیان زنده جهانی…………………………………………………… 22

مكاشفه دركتابهای مقدس (عهدین ) و كتابهای آسمانی دیگر ………………………… 23

تعریف كشف و شهود از متون عرفانی……………………………………………………….. 23

سرمنشأ منحصر به فرد مكاشفه، از دیدگاه غربیان  اشارات دینی و الهیات………… 28

خلاصه فصل اول:…………………………………………………………………………………. 32

فصل دوم: راههای رسیدن به كشف و شهود

راههای رسیدن به كشف و شهود……………………………………………………………… 34

راههای رسیدن به كشف و شهود درمكتب زهد…………………………………………… 35                                                      

طریق وصول به مكاشفه درمكتب كشف و شهود…………………………………………. 37                                                     

كشش آنسویی در كشف و شهود……………………………………………………………… 46                                                                         

مكاشفه با همراهی جسم……………………………………………………………… 47                                                                                    

مكاشفه با همراهی دل…………………………………………………………………………….. 48                                                                           

مكاشفه با همراهی روح……………………………………………………………………… 52                                                                            

خلاصه فصل دوم: …………………………………………………………………………..  57                                                                             

فصل سوم: انواع و مراتب مكاشفه (مشاهده، معاینه، محاضره)………….. 58                                

ارجعیت مشاهده ، معاینه،محاظره با ارائه جدول………………………………………….. 72      

انواع مکاشفه با ارائه جدول…………………………………………………………………….. 79           

حالت عارفان در هنگام مكاشفه……………………………………………………………….. 79                                                                           

سخنان شطح آمیز به هنگام مكاشفه…………………………………………………………. 84                                                                     

منابع شطیحات ……………………………………………………………….. 85                                                                                             

آیا هر رویایی مكاشفه است؟………………………………………………………………… 85                                                                          

انواع خواب و رویا با ارائه جدول…………………………………………………………….. 92

خلاصه فصل سوم:………………………………………………………………………………… 92

مكاشفه در بیداری…………………………………………………………………………………. 93

مكاشفه درخواب…………………………………………………………………………………… 105

دراحوال پس ازمرگ……………………………………………………………………………… 116

پیشگویی……………………………………………………………………………………………… 118

لطف وجذبه الهی…………………………………………………………………………………… 119

دیدار ماوراءالطبیعه………………………………………………………………………………… 122

فراست………………………………………………………………………………………………… 122

انواع مصادیق وتعدادآن با ارائه جدول ……………………………………………………… 137

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 138

خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………………. 139

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… 140           

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 145

دانلود كشف و شهود در پنج كتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،كشف المحجوب ،تذكره الاولیاء 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا