دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داری) 2021

دانلود جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داری) 2021

دانلود جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داری) 2021

لینک دانلود محصول

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی  ویژه کنکور سال 95

 

مقدمه 1-1 – 
یکی از بارزترین مشخصات زمان ما، تغییرات سریع است. دگرگونیهای شگرف و مداوم فنـی ، صـنعتی، کشـاورزی عصـر
حاضر زمینه ارتباط و اتکاء اقوام ، ملل و خلاصه اکثریت مردم جهان را فراهم نموده است. در گذشته ای نه چندان دور (
قرون 18 و 19 میلادی) ، اکثریت ساکنین کره زمین در سرزمین کشور خود تقریباً منطبق بر فرهنـگ خصـائص خـاص
اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ مذهبی … زندگی می کردند ارتباط با دنیای آن زمان ناچیز بود، در حالیکه امروزه هـیچ
گروهی نمی تواند از تأثیر هر آنچه در سایر نقاط جهان می گذرد بر کنار بماند

 

 

 

1-2 تعریف جامعه شناسی 
15ـ ماکس وبر ( 1920 ـ Max Weber ( 1864 جامعه شناس معاصر آلمانی: 

جامعه شناسی علمی است که قصد دارد با تشریح مفاهیم ذاتی رفتار اجتماعی، به شناخت آن برسـد و موفـق بـه تبیـینجامعه شناسی روستایی علمی آن گردد »
   
16ـ مارسل موس( Marcel Mauss ( 1950- 1872 جامعه شناس و مردم شناس فرانسوی: جامعه شناسی علمـی اسـت

که با نظری جامع، پدیده ها ی اجتماعی کامل را مطالعه می کند. 
 A.W Small ( 54 1926- 18 ) اسمال ودلوری و آلبیون ـ17

جامعه شناسی علمی است که به بررسی کنشهای متقابل اجتماعی می پردازد. 
 18ـ ژرژگورویچ George Gurvitch فرانسوی: 

جامعه شناسی علمی است که دیدگاههای اجتماعی کامل وکلی را در همه سطوح و با در نظر گرفتن آن، گـروه بنـدیهای
کوچک و جامعه های بزرگ را از نظر سیر تکوینی مورد بررسی قرار می دهد..

 

 

 

1-3 جامعه شناسی روستایی 
قبل از آنکه جامعه شناسی تعریف شود بهتر است تعاریفی چند از جامعه مشخص گردد. 
 جامعه تعریف 1-3-1- 
1ـ ارسطو: جامعه را به موجود زنده تشبیه می کند که قانون رشد، تولد، مرگ بر آن حکمفرماست. 
2ـ منتسکیو : جامعه عبارت است از گروههای اجتماعی که بوسیله ، زمان و مکان محـدود و مشـخص مـی شـود و ایـن

اجتماعات بدون پیروی از یک حکومت قابل قبول و قوانین خاص نمی تواند وجود داشته باشد. 
3ـ اگوست کنت : جامعه از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانیکه از این جهان رفته اند ولی با تأثیر خـود در ذهـن

اخلاف خویش به حیات ادامه می دهند تشکیل می یابد. 
4ـ استاد مطهری: مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین به یکدیگر پیوند خورده زندگی دسته

جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. بعبارت دیگرمجموعه ای از انسانها را که در جبر یـک سلسـله نیازهـا و تحـت
نفوذ یک سلسله عقیده ها، ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترك غوطه ورند

 

 

 

0-2 نکات کلیدی 
 1 خطوط کلی سیاست های توسعه روستایی ایران با توجه به گزینش های انتخابی و منطقه ای : 
1ـ شناخت جامعه روستایی 
2ـ شبکه بندی حوزه های روستایی 
3ـ متنوع کردن فعالیتهای غیر کشاورزی 
4ـ تنوع بخشیدن به فعالیتها و ایجاد مشاغل در شهرهای کوچک 
5ـ تنظیم برنامه ای دقیق برای نواحی پیرامون شهرها (محدوده استحفاظی و خارج از محدوده) 
6ـ رسیدگی به نواحی حاشیه ای 
7ـ دگرگونی همه جانبه در بخش های مختلف سه گانه روستایی 
 بهره گیری از نهادهای موجود – 
Pdfنوع فایل:

 

  سایز: 5.38mb

 

 تعداد صفحه:151

دانلود جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داری) 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا