دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی 2021

دانلود جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی 2021

دانلود جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی 2021

لینک دانلود محصول

توضیحات محصول: جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی 

 

فصل اول: فشار وهیدرواستاتیک  

 

مقدمه ای برفشار در سیستم ها 
به زبان ساده فشار عبارت است از نسبت نیروی عمودی وارد بر سطح تعریف میشود، این مبحث در فرآیندهای فنی
مهندسی به ویژه تکنیک خلاء و نیز فرآیندهای لایه نشانی فیزیکی و غیره کاربرد اساسی دارد. در ابتدا به بحث های
مقدماتی فشار که مربوط به فیزیک مقدماتی میشود میپردازیم. 
1 – 1- فشار و تعاریف ابتدائی 
همانطور که گفته شد و با توجه به 1 1- ، فشار در حالتی ساده عبارت است از نیروئی قائم که بر سطحی معین اعمال
میشود، و به صورت ( رابطه ی 1( : 1- اس

 

نکته 
در صورتی که جسم شناور را اندکی به بالا و پائین تغییر وضعیت دهیم جسم نوسان خواهد داشت به طوری که مـیتـوان
برای وضعیت نوسان معادلهی حرکت را به صورت مستقیم و یا از طریق انرژی نوشت و فرکانس حرکت را بدست آورد. 
این مسئله را میتوان در دیدگاههای زیر بررسی نمود: 
1 – با توجه به شکل میله ای که با جرم m و طول l به اندازه ی y به داخل سیالی به چگالی r فرو برده شده و دامنه ی
نوسانات کوچک آن y است.

 

پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم 
 
 -1 در چه دمائی دماسنجها سلسیوس و فارنهایت را یکسان نمایش میدهند؟ 
 41 (2 40 (1
 40- (4 41- (3
 -2 دمای یک جسم توسط دو دماسنج سلیسوس و فارنهایت خوانده شده است اگر اختلاف دو دمای خوانده شـده 40
باشد دمای جسم چند درجهی کلوین است؟ 
 (1
0k (2 283 0k
 280
 (3
0k
 هیچکدام (4 293
 -3 در چه دمائی برحسب رانکین مقیاسهای فارنهایت و سلیسوس بر هم تطبیق مییابند؟ 
 (1
oR (2 410.67 oR (3 419.67 oR (4 400 oR
 410.5
 -4 برای اندازهگیری دمای نقطهی جوش آب از دماسنجهای گازی با حجم ثابت و گازهای مختلف اسـتفاده مـیشـود
کدام مورد صحیح است؟ 
1) در تمامی شرایط دماسنجها دمای یکسان را نمایش . میدهند 
2) در تمامی شرایط دماسنجها، دمای مختلف را نمایش می . دهند 
3) در شرایطی که گاز کاملاً رقیق باشد دماسنجها دمای یکسان را نمایش میدهند. 
4) در شرایطی که فشار گاز در نقط هی 3 گانه آب برای دماسنجهای مختلف یکسان داشته دمای یکسان نشان . میدهد 
 -5 در یک دماسنج نقطه ی ذوب یخ را 30 و جوش آب را در فشار 50 ، 1 atm نمایش میدهـد ایـن دمـا سـنج دمـای
جسمی را که
0c
25 است را چه مقدار نمایش میدهد؟ 
 -6 علت استفاده از ترموکوپل در اندازهگیری دما کدام است؟ 
1) میزان دقت آن 2 ) سرعت اندازهگیری آن 
3) سادگی آن 4) حساسیت آن 

 

Pdfنوع فایل:

 

  سایز: 4.08Kb

 

 تعداد صفحه:304

 

دانلود جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا