دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود عكاسی تبلیغاتی 2021

دانلود عكاسی تبلیغاتی 2021

دانلود عكاسی تبلیغاتی 2021

لینک دانلود محصول

عكاسی تبلیغاتی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه 

تاریخچه

فصل اول: مبانی در عكاسی …………………………………………………………………………. 1

رنگ …………………………………………………………………………………………………………… 2

رنگ چنانچه هست و آنچنان كه ما می‌بینیم …………………………………………………….. 2

درجه حرارت رنگ ………………………………………………………………………………………. 3

نور سفید و رنگها ……………………………………………………………………………………….. 4

هنر دیدن ……………………………………………………………………………………………………. 5

عناصر گرافیكی تصویر ……………………………………………………………………………….. 6

كادر هنری …………………………………………………………………………………………………. 6

نقطه دید …………………………………………………………………………………………………….. 7

خط ……………………………………………………………………………………………………………. 8

خطوط و ریتم …………………………………………………………………………………………….. 8

سایه و روشن …………………………………………………………………………………………….. 9

سایه‌ها ……………………………………………………………………………………………………….. 10

ضدنور ………………………………………………………………………………………………………. 10

بافت …………………………………………………………………………………………………………… 11

تن ……………………………………………………………………………………………………………… 11

شكل و طرح ……………………………………………………………………………………………….. 12

كمپوزیسیون تصویر ……………………………………………………………………………………. 13

عدم تقارن ………………………………………………………………………………………………….. 14

احساس عمق و بعد ……………………………………………………………………………………… 14

هم‌آهنگی …………………………………………………………………………………………………….. 15

نظم و ترتیب یا آشفتگی؟ ………………………………………………………………………………. 15

فصل‌دوم: ابزار و تكنیك  …………………………………………………………………………….. 16

اساس عكاسی رنگ ……………………………………………………………………………………… 17

عكاسی سه رنگ ………………………………………………………………………………………….. 20

وسایل نورپردازی ………………………………………………………………………………………. 20

فلاش الكترونیك ………………………………………………………………………………………….. 21

انواع فلاشهای‌الكترونیك ………………………………………………………………………………. 21

محاسبة نور ……………………………………………………………………………………………….. 22

كلك‌های عكاسی ………………………………………………………………………………………….. 22

كاربرد عكس ………………………………………………………………………………………………. 24

«عكس موفق» و «عكس خوب» ……………………………………………………………………… 25

فصل سوم: موضوع عكاسی ………………………………………………………………………… 27

بینش و عكسبرداری ……………………………………………………………………………………. 28

نكاتی دربارة سوژه‌های فتوژنیك ………………………………………………………………….. 28

سوژة فتوژنیك و ویژگی‌های آن …………………………………………………………………… 28

فنون و شیوه‌های فتوژیك …………………………………………………………………………….. 29

نكاتی دربارة سوژه‌های فتوژنیك ………………………………………………………………….. 30

فنون و شیوه‌های غیرفتوژیك………………………………………………………………………… 31

سیاه و سفید گرافیك ……………………………………………………………………………………. 32

مركز توجه …………………………………………………………………………………………………. 33

تغییر شكل: بدنمایی و كج شكلی ……………………………………………………………………. 33

عكسهای گروهی …………………………………………………………………………………………. 34

تصاویر كار ………………………………………………………………………………………………… 34

تصاویر حیوانات …………………………………………………………………………………………. 34

تصاویر ورزشی …………………………………………………………………………………………. 35

حركت ………………………………………………………………………………………………………… 37

مردم …………………………………………………………………………………………………………. 37

عكسهای شبانه ……………………………………………………………………………………………. 38

در داخل خانه………………………………………………………………………………………………. 39

فصل چهارم: نقد ………………………………………………………………………………………….. 40

تعریف نقد ………………………………………………………………………………………………….. 41

انواع نقد …………………………………………………………………………………………………….. 42

روابط منتقد و هنرمند ………………………………………………………………………………….. 43

تعریف توصیف …………………………………………………………………………………………… 44

توصیف فرم ……………………………………………………………………………………………….. 45

اهمیت توصیف برای خواننده ………………………………………………………………………… 45

تفسیر عكس…………………………………………………………………………………………………. 46

تعریف تفسیر ………………………………………………………………………………………………. 47

نظریة‌زیبایی شناسی …………………………………………………………………………………….. 48

نوشتن دربارة عكس ……………………………………………………………………………………. 49

مشاهدة اثر و یادداشت‌برداری ……………………………………………………………………… 50

سخن‌گفتن دربارة عكس ……………………………………………………………………………….. 51

فصل پنجم: عكاسی و تبلیغات ……………………………………………………………………..

تعریف تبلیغ ………………………………………………………………………………………………… 52

نظام تبلیغ …………………………………………………………………………………………………… 53

تبلیغ در مقایسه با منابع اطلاعاتی و انتشاراتی ………………………………………………… 53

تبلیغ در مقایسه با بخش خدمات ……………………………………………………………………. 53

اصول كار تبلیغ …………………………………………………………………………………………… 54

مشكل‌یابی و مشكل‌گشایی …………………………………………………………………………….. 54

ترویج خوداتكایی …………………………………………………………………………………………. 54

فراگیری زبان تبلیغات ………………………………………………………………………………….. 55

توجه آرمانهای اسلامی و فرهنگ ملی ……………………………………………………………. 55

در نظر گرفتن امكانات ملی …………………………………………………………………………… 55

همبستگی با نهادهای مردمی …………………………………………………………………………. 55

پرهیز از روزمرگی و قالبهای كلیشه‌ای ………………………………………………………….. 56

آموزش مداوم عناصر تبلیغی ……………………………………………………………………….. 56

فلسفة وجودی نظام تبلیغ ……………………………………………………………………………… 56

مقصود از «روانشناسی تبلیغات» چیست؟ ………………………………………………………. 58

دیر باوران …………………………………………………………………………………………………. 59

روشهای تبلیغاتی ………………………………………………………………………………………… 59

روش نفی و اثبات ……………………………………………………………………………………….. 59

روش شرطی ………………………………………………………………………………………………. 60

روش طرح ناگهانی ………………………………………………………………………………………. 61

روش استدلال …………………………………………………………………………………………….. 62

شبه استدلال ……………………………………………………………………………………………….. 62

عرصه‌های كاربر و روشهای تبلیغاتی ……………………………………………………………. 63

تبلیغات سیاسی…………………………………………………………………………………………….. 63

تبلیغات فرهنگی…………………………………………………………………………………………….. 63

تبلیغات تجاری …………………………………………………………………………………………….. 64

هدف تبلیغ……………………………………………………………………………………………………. 64

رابطه مبلغ و تبلیغ ……………………………………………………………………………………….. 65

ارتباطات …………………………………………………………………………………………………….. 66

روشهای ابلاغ …………………………………………………………………………………………….. 67

تبلیغ رخ به رخ (انفرادی) ………………………………………………………………………………. 68

تبلیغ گروهی ……………………………………………………………………………………………….. 69

تبلیغ طریقه‌ای ……………………………………………………………………………………………… 69

تبلیغ نتیجه‌ای ………………………………………………………………………………………………. 69

تبلیغ انبوهی ………………………………………………………………………………………………… 70

الهام از قرآن……………………………………………………………………………………………….. 70

نتیجه گیری

منابع

تاریخچه 

سالهای سال پیش، حتی قبل از اینكه عكاسی اختراع و تصویر ثبت شود، اساس آن یعنی جعبة تاریك وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت: این وسیلة ساده را ابن‌هیثم دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی برای مشاهدة كسوف به كار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره‌ها و ملاحظة دورنمایی صحیح به كار می‌بردند.

سیاه‌شدن املاح نقره در اثر تابش نور نیز از طرف برخی از دانشمندان، از جمله شولتسر آلمانی از سال 1727 مورد مطالعه قرار گرفته بود. در سال 1802 وج وود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقشهای شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عكاسی اهمیت زیادی دارد. اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم،‌ به معنای كامل كلمه، اختراع عكاسی را تشكیل نمی‌داد.

بالاخره بین سالهای 1822، 1826 یك مخترع فرانسوی به نام نیسفورنی‌یپس برای اولین بار، توانست تصویر پدید آمده در جعبة تاریك را ضبط و ثبت كند و تا حدی به آن ثبات ببخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همكار ثروتمندی نیاز داشت. تا اینكه در سال 1829 با یك فرانسوی دیگر، كه نقاشی مرفه بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینة عدسیها و جعبة تاریك داشت شریك شد و هر دو در راه كشف ثبت تصویر روی صفحة‌های مسی نقره اندود («لوحه سیمین») قدم برداشتند.

آن روزها اختراع جدید هنور اسمی نداشت. بعد از مرگ نی‌یپس (1833)، شریكش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را داگرئوتیپ نامید، زیرا اسم خودش لویی‌داگر بود. سالها بود،‌ واژة فتوگرافی مركب از دو كلمة یونانی فتوس (photos) به معنی نوروگرافس (graphos) به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت.

در سال 1835 شیمیدان انگلیس تالبوت توانست روی كاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال 1874، یك شركت انگلیسی اولین شیشه‌های خشك عكاسی را به بازار عرضه كرد و عكاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شكنندگی، هنوز دایرة عمل را محدود می‌كرد، تا اینكه چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عكاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه‌ای یافت.

دانلود عكاسی تبلیغاتی 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا