دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر 2021

دانلود شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر 2021

دانلود شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر 2021

لینک دانلود محصول

شرح مختصر: هدف:شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر

جامعه و نمونه پژوهش: جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوم و سوم دوره راهنمایی مدارش شهر مراغه و دانش آموزان دارای اختلال یادگیری همین شهر است. نمونه مورد تحقیق شامل 60 دانش آموز عادی و 60 دانش آموز دارای اختلال یادگیری است و نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفت.

روش تحقیق: علی-مقایسه ای

ابزارهای تحقیق: شامل پرسشنامه های خودسنجی مقیاس ادراك هارتر، سازگاری(Aiss) ، منبع كنترل راتر و حودگردانی تحصیلی بود

نتیجه پژوهش: كه با مقایسه این دو گروه مشخص شد كه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری نسبت به دانش آموزان عادی، خودادراكی ، شایستگی شناختی و اجتماعی، سازگاری و انگیزش پایین تری دارند و دارای منبع كنترل بیرونی هستند.

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف تحقیق

فرضیه ها

متغیرهای پژوهش

تعریف متغیرها و اصطلاحات

فصل دوم: مرور پیشینه

مرور مبانی نظری

تاریخچه اختلالات یادگیری

تعاریف اختلالات یادگیری

طبقه بندی ناتوانی های یادگیری

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی

ناتوانیهای یادگیری غیركلامی

علل اختلالات یادگیری

ارتباط علت شناسی با آموزش و پرورش

نظریه های مربوط به اختلالات یادگیری

نظریه غلبه طرفی مغز

نظریه شناخت گرایان

نظریه روانكاوان

نظریه كوتاهی دامنه توجه

نظریه فرابری آگاهیها

نظریه تاخیر در رشد

نظریه ضایعات خفیف مغز

نظریه چند عاملی

برآورد درصد شیوع اختلالات یادگیری

اعتماد به نفس، رفتار اجتماعی و بزهكاری

نظریات مختلف درباره علل موفقیت و شكست

ادراكات اجتماعی

ناتوانیهای یادگیری و بزهكاری نوجوانی

نظریه های علی

نظریه های غیر علّی

دیدگاه های نظری درباره سازگاری و ناسازگاری

دیدگاه روانی-اجتماعی سازگاری

نظریه یادگیری

نظریه یادگیری اجتماعی

ارتباط با دوستان و همسالان و تاثیر آن در سازگاری

خصوصیات سازگاری

ادراك خود و حرمت خود یا عزت نفس

نظریه های خود

انگیزش

ارتباط انگیزش با یادگیری و عملكرد

نظریه های انگیزش

نظریه خودمختاری

رشد خودمختاری

نظریه های شرطی سازی

مرورتحقیقات ایرانی

تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

جامعه و نمونه پژوهش

ابزارهای پژوهش

مقیاس ادراك هارتر(HPCS)

ساختار ماده ها

نمره گذاری

 شیوه اجرا

بررسی شاخص های آماری ابزار پژوهش

 پرسشنامه خودگردانی تحصیلی

نمره گذاری نسخه استاندارد

نمره گذاری نسخه مخصوص دانش آموزان LD

اعتبار و پایایی

مقیاس منبع كنترل درونی-بیرونی راتر

كاربرد مقیاس

نمره گذاری و كلید آزمون راتر

پایایی و روایی مقیاس كانون كنترل راتر

پرسشنامه سازگاری (AISS)

نمره گذاری

پایایی آزمون

اعتبار

نرم ها

روش گردآوری داده ها

طرح پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف آماری داده ها

شاخص های آمار توصیفی

استنباط آماری داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتایج تحقیق

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

پیشنهادات عملی

فهرست منابع

دانلود شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا